Share
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

วันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2556


บ้านเชตวันอยู่นอกเมือง ด้านประตูมาร แต่เดิมเป็นพื้นที่พักซุงของบริษัทฝรั่งที่เข้ามาทำสัมปทานไม้ในประเทศไทยช่วงรัชกาลที่ 5

แต่เดิมมีบ้านพักฝรั่งอยู่ริมน้ำ ปัจจุบันนี้ไม่มีอยู่แล้ว เพราะน้ำเซาะตลิ่งพัง และก่อนนั้นมีบริษัทบอมเบย์ เบอร์มา มาตั้งสำนักงานอยู่หน้าที่ทำการป่าไม้ภาคแพร่ที่บ้านเชตวันนี้ [1]


บ้านเชตวันเป็นชุมชนนอกเวียงแพร่ขนาดใหญ่และมีความหลากหลาย มีทั้งคนที่นับถือศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์ โดยส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ [2]

-----------------------------

อ้างอิง
[1] วลัยลักษณ์ ทรงศิริ, เมืองแพร่และผลจากการสัมปทานป่าไม้
[2] วลัยลักษณ์ ทรงศิริ, "เมืองแพร่" โครงสร้างทางกายภาพของเมืองโบราณที่มีชีวิต